TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ

ANA BAŞLIKLAR

 • Akciğer Grafilerinin Değerlendirilmesi
 • Akciğer Enfeksiyonları
 • Pulmoner Nodüllere Yaklaşım
 • Kardiyak görüntüleme
 • İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları
 • KOAH’da görüntüleme
 • Akciğer Kanseri
 • Mediastinal Kitleler
 • Plevra Hastalıkları
 • Pulmoner Vasküler Hastalıklar
 • Vaskülitler
 • Toraks Radyolojisi ve İyonizan Radyasyon
 • Toraks görüntülemede Kontrast Madde Kullanımı
 • Pediatrik Toraks Radyolojisi
 • Toraks Görüntülemede Yapay Zeka Uygulamaları