TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAM

 

  SALON A   SALON B
09:00-09:30 Açılış Oturumu    
  Açılış ve selamlama
Gonca Erbaş
08:30-10:00 Pediatrik Toraks Oturumları
  İstiklal marşı ve saygı duruşu   Oturum Başkanı: Berna Oğuz
  Onur konuşması
Macit Arıyürek
08:30-08:55 Çocuklarda akciğer enfeksiyonları
Meltem Ceyhan Bilgici
  Onur konuşması
Recep Savaş
08:55-09:20 Çocuklarda alt hava yolu tıkanıklıkları
Berna Oğuz
  Anma konuşması
Pınar Balcı
09:20-09:40 Konjenital akciğer malformasyonları
Öznur Boyunağa
09:30-10:00 Açılış dersi-Pediatrik akciğer grafisi
Hüdaver Alper
09:40-10:00 Ultrasonografinin toraks görüntülemede kullanımı
Figen Palabıyık
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:20 Oturum Başkanı: Macit Arıyürek 10:30-12:00 Oturum Başkanı: Mithat Haliloğlu
10:30-10:55 Akciğer grafisinde tuzaklar
Macit Arıyürek
10:30-10:50 Mediastinal lezyonlar
H. Gökçe Çınar
10:55-11:20 Akciğer grafisi ile kesin tanı konabilen hastalıklar
Ragıp Özkan
10:50-11:10 Göğüs duvarı görüntüleme
Mithat Haliloğlu
11:20-12:05 GE Uydu Sempozyum
(Kardiyak Görüntüleme Uygulamaları)
Özgür Demirkılınç
11:10-11:35 Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıkları
Suat Fitoz
    11:35-12:00 Çocuklarda toraks MRG uygulamaları
Suat Fitoz
12:05-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:40 Oturum Başkanı: Recep Savaş 13:30-15:10 Nodül Kursu
13:00-13:25 Toraks BT’de teknik optimizasyon: görüntü kalitesi, radyasyon dozu, kontrast madde kullanımı
Gonca Erbaş
  Oturum Başkanı: Çetin Atasoy
13:25-13:50 Toraks MR uygulamaları
Selen Bayraktaroğlu
13:30-13:55 Soliter pulmoner nodülde malignite bulguları
Çetin Atasoy
13:50-14:15 PET-BT
Recep Savaş
13:55-14:20 Akciğer kanserinde tarama ve Lung-RADS
Cihan Akgül Özmen
14:15-14:40 Toraks US
Evren Üstüner
14:20-14:45 Nodül takibinde Fleishner ve diğer rehberlerin önerileri
Çağlar Uzun
14:40-15:10 Sözlü Bildiriler 14:45-15:10 Multipl nodüle yaklaşım
Gamze Durhan
  Sternal foramina sıklığının ve morfometrisinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Hüseyin Kızıloğlu (SS-6)
   
  Çift kanallı füzyon CNN model ile yetişkin sternum MDCT görüntülerinden kronolojik yaş tahmini
Mustafa Kaya (SS-7)
   
  Yaygın değişken immün yetmezliği olan hastalarda toraks patolojilerinde 3 Tesla manyetik rezonans görüntüleme deneyimi
Mohammad Naim Forogh (SS-11)
   
15:10-15:40 Kahve Arası
15:40-17:00 Oturum Başkanı: Sinem Gezer 15:40-17:00 Oturum Başkanı: Devrim Akıncı
15:40-16:05 The role of intelligent image analysis in personalized medicine
Jiantao Pu
15:40-16:05 Soliter pulmoner nodül yönetiminde cerrahi yaklaşım ve radyolojiden beklentiler
Ali Çelik
16:05-16:30 Toraks görüntülemde yapay zeka uygulamaları
Sinem Gezer
16:05-16:30 Pulmoner nodülde tanısal ve terapötik girişimler
Devrim Akıncı
16:30-17:15 GE Uydu Sempozyum
Akciğer Görüntülemede  İleri MR Uygulamaları ve Son Gelişmeler
Özkan Doğanay
16:30-16:55 Olgu örnekleri
Çetin Atasoy, Çağlar Uzun, Cihan Akgül Özmen, Gamze Durhan
    16:55-17:35 Sözlü Bildiriler
      Bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda gerçekleştirilen koaksiyel kesici iğne biyopsilerinde komplikasyon gelişimini etkileyen risk faktörleri
Turkana Fatullayeva (SS-14)
      Rastlantısal saptanan pulmoner nodüllerin manüel ve otomatik ölçümlerinin karşılaştırılması
Turkana Fatullayeva (SS-15)
      Semisolid nodüler opasite şeklinde prezente olan COVID-19 pnömonisi ve adenokarsinomu ayırmak için tasarlanan bir radiomics modeli
Uluç Özkızıltan (SS-16)
      Pulmoner aspergillozisin radyolojik ipuçları
Semih Güllüoğlu (SS-12)
  SALON A   SALON B
08:30-10:10 Oturum Başkanı: Pınar Balcı 09:00-10:30 Kardiyak Kurs (Teorik)
08:30-08:55 İnterstisyel akciğer hastalıklarında klinisyenin radyolojiden beklentileri
Özlem Kumbasar
  Oturum Başkanı: Selen Bayraktaroğlu
08:55-09:20 İPF ve progresif pulmoner fibrozis ile seyreden diğer hastalıklar ile ilgili yeni kılavuzda neler var?
Recep Savaş
09:00-09:20 Kardiyak BT: Ben nasıl yapıyorum?
Furkan Ufuk
09:20-09:45 Güncel bilgiler eşliğinde hipersensitivite pnömonisi
Çetin Atasoy
09:20-09:40 Kalp ve koroner arter anatomisi, koroner anomaliler
Elif Ergün
09:45-10:10 Bağ doku hastalıklarında akciğer tutulumu
Pınar Balcı
09:40-10:05 Koroner stenoz değerlendirme ve raporlama: püf noktalar
Naim Ceylan
10:10-10:30 Sözlü Bildiriler 10:05-10:30 Kardiyak kitleler ve perikard hastalıkları
Selen Bayraktaroğlu
  Plevranın benign ve malign lokalize (soliter) fibröz tümöründe klinik ve radyolojik bulgular
Kemal Ödev (SS-4)
   
  Postoperatif akciğer kanseri hastalarında nüksün bir göstergesi olarak artan iskelet kas kaybı oranı
Zeynep Nilüfer Tekin (SS-5)
   
10:30-10:50 Kahve Arası
10:50-12:30 Oturum Başkanı: Figen Demirkazık 10:50-12:20 Oturum Başkanı: Naim Ceylan
10:50-11:15 Sigara ile ilişkili akciğer hastalıkları
Canan Akman
10:50-11:20 Konjenital kalp hastalıklarında görüntüleme
Tuncay Hazırolan
11:15-11:40 Küçük hava yolu hastalıklarında görüntüleme
Figen Demirkazık
11:20-11:50 COVID-19 ve kardiyovasküler sistem üzerine etkileri
Nilgün Işıksalan Özbülbül
11:40-12:05 İlaç ile ilişkili akciğer hastalıkları
Furkan Ufuk
11:50-12:20 Olgularla öğrenelim
Naim Ceylan, Serkan Arıbal
12:05-12:30 Eozinofilik akciğer hastalıkları
Meltem Gülsün Akpınar
   
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Oturum Başkanı: Canan Akman 13:30-14:00 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Tuncay Hazırolan, Nilgün Işıksalan Özbülbül
13:30-13:50 Akciğer kanserinde göğüs cerrahının radyolojiden beklentileri
Ayten Kayı Cangır
  COVID-19 ilişkili miyokardit hastalarının toraks bilgisayarlı tomografi bulgularının değerlendirilmesi
Muhammet Batuhan Gökhan (SS-2)
13:50-14:15 Akciğer kanserinde preoperatif değerlendirme ve evreleme
Canan Akman
  Koroner BT-anjiyografi incelemesinde patent foramen ovale değerlendirilmesi: tünel volümü ile morfolojik tip ve özellikler arasında ilişki var mı?
Leyla Salimli Mirzayeva (SS-8)
14:15-14:40 Akciğer kanserinde postoperatif komplikasyonlar ve tedavi yanıtının değerlendirilmesi
Gamze Durhan
  CAD-RADS 2.0: Koroner arter hastalığı raporlama sisteminde neler değişti?
Ayşe Nur Bolukçu (SS-10)
14:40-15:00 Olgular eşliğinde farklı histopatolojik tiplere sahip akciğer tümörlerinde görüntüleme bulguları
Çağlar Uzun
14:00-16:35 Kardiyak Kurs
(Uygulama: Serkan Arıbal, Sevcihan Kesen Özbek, Abidin Kılınçer)
15:00-15:30 Roche Uydu Sempozyumu
Serbest Oturum:
Olgularla interstisyel akciğer hastalıkları
Çetin Atasoy, Nesrin Moğulkoç, Recep Savaş
14:00-14:45 Olgularla temel kardiyak anatomi ve varyasyonlar
    14:45-15:45 Koroner arter hastalığı değerlendirme ve raporlama
15:30-16:05 Kahve Arası
16:05-17:35 Oturum Başkanı: Cihan Akgül Özmen 16:05-16:50 Bypass ve stent değerlendirme
16:05-16:30 Mediasten kitlelerine yaklaşım
Fatih Alper
16:50-17:35 Konjenital kalp hastalıklarında değerlendirme
16:30-16:55 Plevranın benign ve malign hastalıkları
Cihan Akgül
   
16:55-17:15 Pulmoner hipertansiyona yaklaşım
Koray Hekimoğlu
   
17:15-17:35 Vaskülitlerde görüntüleme
Naim Ceylan
   
17:35-18:05 Sözlü Bildiriler    
  Behçet hastalığı ve ANCA ilişkili vaskülit hastalarında akciğer tutulumu ve yaş ilişkisinin değerlendirilmesi
Mustafa Çağrı Ergün (SS-1)
   
  Aort koarktasyon tanılı olgularda toraks BT anjiografi tetkikinde çölyak trunkus ve hepatik arter varyasyonlarının değerlendirilmesi
Hasibe Gökçe Çınar (SS-9)
   
  Akut pulmoner embolide iki farklı BT emboli skorunun kıyaslanması
Seriyye Allahverdiyeva (SS-13)
   
  SALON A
08:30-09:50 Oturum Başkanı: Figen Demirkazık
08:30-08:50 Toplum kökenli pnömoniler
Ruken Yüksekkaya
08:50-09:10 Bağışıklığı baskılanmış hastalarda akciğer enfeksiyonları
Figen Demirkazık
09:10-09:30 Tüberküloz ve tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonları
Can Zafer Karaman
09:30-09:50 COVID güncel bilgiler ve COVID sonrası toraks bulguları
Furkan Ufuk
09:50-10:10 Kahve Arası
10:10-12:10 Oturum Başkanı: Çağlar Uzun
10:10-10:40 30 Dakikada 15 Olgu
Abdullah Taylan
10:40-11:10 30 Dakikada 15 Olgu
Akın Çinkooğlu
11:10-11:40 30 Dakikada 15 Olgu
H. Nursun Özcan
11:40-12:10 30 Dakikada 15 Olgu
Selen Bayraktaroğlu
12:10 Kapanış Oturumu ve Ödül Töreni